ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ

Εδώ βλέπετε το κείμενο που θα πρέπει να υπογράψετε πριν την ξεκινήσετε την περιήγηση σας

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Oυπογράφων………. 
κάτοκος επί της οδού…………
διά της παρούσης μου δηλώνω ότι οικεία βουλήσει συμμετέχω στην περιήγηση με χρήση ποδηλατοδραιζίνων (railbiking) που οργανώνει η εις η Αθήνα, (Λ. ΜΕΓ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 249, ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ ΤΚ 13341) εδρεύουσα εταιρεία, RAILBIKING IN GREECE O.E στην ορισμένη από αυτή διαδρομή και με τα δικά της μέσα που μου παραχωρεί προς χρήση ( Δρεζίνα είναι ειδικό σιδηροδρομικό όχημα , που κινείται μηχανικά στις ράγες τραίνου).

 • Δηλώνω δια του παρόντος ότι θα συμμορφώνομαι πλήρως με τους κανόνες και τις υποδείξεις των υπευθύνων της ως άνω εταιρείας και γνωρίζω τους θεωρητικά πιθανούς κινδύνους που εμπεριέχονται στην δραστηριότητα που διοργανώνει.
 • Καταλαβαίνω ότι οι δραστηριότητα αυτή πραγματοποιείται σε τοποθεσίες που πιθανόν να βρίσκονται μακριά από νοσοκομείο ή να είναι αδύνατη η μεταφορά σε αυτό. Παρ’ όλα αυτά επιλέγω να συμμετάσχω στην ανωτέρω δραστηριότητα, παρά τον θεωρητικό για εμένα κίνδυνο, λόγω και της πιθανής απόστασης από νοσοκομείο σε περίπτωση τραυματισμού.
 • Δεσμεύομαι να μην εκτελώ καμία από τις ανωτέρω δραστηριότητες χωρίς την χρήση του αναγκαίου και κατάλληλου εξοπλισμό και χωρίς να τηρώ τους γενικούς κανόνες διεξαγωγής της δραστηριότητος, όπως μου τους θέτει η ανωτέρω εταιρεία.
 • Δηλώνω ότι συμμετέχω στην ανωτέρω δραστηριότητα έχοντας ακριβή επίγνωση του θεωρητικού, δυνητικού κινδύνου πρόκλησης ατυχήματος και δηλώνω επίσης ότι αναλαμβάνω δια του παρόντος με τη βούλησή μου την ευθύνη για το σύνολο των κινδύνων βλάβης μου που σχετίζονται με τη συμμετοχή μου στην ως άνω δραστηριότητα, καθώς και για κάθε βλάβη ή ζημιά που μπορεί να προκαλέσει σε τρίτους η συμμετοχή μου στην δραστηριότητα αυτή, συμπεριλαμβανομένων όλων των κινδύνων βλάβης που συνδέονται με αυτή, προβλεπόμενων ή απρόβλεπτων.
 • Κατανοώ και συμφωνώ ότι ούτε η ως άνω εταιρεία , ούτε οι διευθύνοντες αυτήν, ούτε τα στελέχη της ,οι εργαζόμενοι σε αυτήνή οποιοσδήποτε φορέας ή οργανισμός, του οποίου προϊόντα μπορεί να χρησιμοποιούνται κατά την διεξαγωγή των ανωτέρω δραστηριοτήτων, καθώς και οποιοσδήποτε άλλος πιθανός εμπλεκόμενος, εργαζόμενος ή εθελοντής (εφεξής αναφέρονται ως “Απαλλασσόμενα Πρόσωπα”), μπορεί να θεωρηθούν υπεύθυνοι ή συνυπεύθυνοι με οποιονδήποτε τρόπο και σε οποιοδήποτε ποσοστό για τη βλάβη που θεωρητικά μπορεί να προκύψει στον εαυτό μου, την οικογένειά μου, τους κληρονόμους ή εξουσιοδοτούμενους μου, ή τρίτους, ως αποτέλεσμα της συμμετοχής μου στην ανωτέρω δραστηριότητα, ειμή μόνον εάν κάποιος εκ των ανωτέρω ενεργήσει με δόλο.
 • Δηλώνω, ότι ούτε εγώ, ούτε η οικογένειά μου, ούτε οι κληρονόμοι ή οι εξουσιοδοτούμενοί μου, έχουν δικαίωμα απαίτησης από τα Απαλλασσόμενα Πρόσωπα, και δεν θα ασκήσουν αγωγή ή μήνυση εναντίον των Απαλλασσομένων Προσώπων ως αποτέλεσμα της συμμετοχής μου στην ανωτέρω δραστηριότητα.
 • Δηλώνω ότι παραιτούμαι από κάθε αξίωσή μου έναντι των Απαλλασσομένων Προσώπων από οποιαδήποτε ευθύνη για οποιαδήποτε βλάβη ως αποτέλεσμα της συμμετοχής μου στην ανωτέρω δραστηριότητα, οφειλομένη σε οποιοδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας των Απαλλασσομένων Προσώπων.
  Κατανοώ ότι είμαι υπεύθυνος για τον εξοπλισμό που θα χρησιμοποιήσω κατά τις ανωτέρω δραστηριότητες και δεσμεύομαι να τον διατηρώ σε άριστη λειτουργική κατάσταση.
 • Δεσμεύομαι να διατηρήσω τη σωματική μου ακεραιότητα, να έχω τεταμένη την προσοχή μου στις υποδείξεις των υπευθύνων και απαλλάσσω τα Απαλλασσόμενα Πρόσωπα από οποιαδήποτε ευθύνη αποζημίωσης υλικής ζημιάς ή σωματικής βλάβης που προκαλώ σε τρίτο πρόσωπο, εξαιτίας της συμμετοχής μου στην ανωτέρω δραστηριότητα.
  Απαλλάσσω τα Απαλλασσόμενα Πρόσωπα από οποιαδήποτε ευθύνη αποζημίωσης για τυχόν δαπάνες που ενδέχεται να προκύψουν για ιατρικά έξοδα, έρευνα και διάσωση, εκκένωση, και αντιδικία, εξαιτίας της συμμετοχής μου στην ανωτέρω δραστηριότητα. Κατανοώ ότι το σύνολο των όρων του παρόντος εγγράφου έχει συμβατικό χαρακτήρα και δεν είναι μια απλή περιγραφή και ότι η υπογραφή του παρόντος εγγράφου γίνεται με τη δική μου ελεύθερη βούληση. Με τον τρόπο αυτό, παραιτούμαι κάθε δικαιώματος να υποβάλω αγωγή και μήνυση για τις προαναφερόμενες αιτίες, ως αποτέλεσμα της εμπλοκής μου στις ανωτέρω δραστηριότητες.
 • Δηλώνω ότι η παρούσα συμφωνία είναι έγκυρη και δεσμευτική έναντι των κληρονόμων μου, των συγγενών μου, των εκτελεστών διαθήκης, των διαχειριστών δικαιωμάτων, εκδοχέων και αντιπροσώπων μου, σε περίπτωση-ο μη γένοιτο- θανάτου, ανήκεστης βλάβης ή τραυματισμού μου.
 • Δηλώνω ότι οποιαδήποτε δικαιώματα, καθήκοντα και υποχρεώσεις μεταξύ εμού και της ως άνω εταιρείας διέπονται αποκλειστικά από τους νόμους της Ελληνικής Δημοκρατίας, ενώ αποκλειστικά αρμόδια Δικαστήρια είναι αυτά των Αθηνών.
 • Δηλώνω ότι κατά τη συναλλακτική επαφή μου με την εταιρεία και πριν τη σύναψη οποιασδήποτε συμφωνίας μαζί της, καθώς και κατά την έναρξη της παρούσας δήλωσης, δεν μου δόθηκε και δεν βασίζομαι σε οποιαδήποτε προφορική ή γραπτή διαβεβαίωση ή δήλωση των Απαλλασσομένων Προσώπων αναφορικά με την ασφάλεια κατά διεξαγωγή της ανωτέρω δραστηριότητος, εκτός από τα οριζόμενα στην παρούσα συμφωνία.
 • Δηλώνω ότι είμαι ενήλικος και νομικά αρμόδιος να υπογράψω την εν λόγω δήλωση απαλλαγής, παρουσία μάρτυρα, ή ότι έχω την γραπτή συγκατάθεση του γονέα μου ή κηδεμόνα να συμμετέχω στις ανωτέρω δραστηριότητες υπό τους όρους αυτής της απαλλαγής, με τους οποίους συμφωνούν βάζοντας την υπογραφή τους παρουσία μάρτυρα. 
 • Η πρόθεση του/της  (ΕΠΩΝΥΜΟ) είναι να απαλλάσσει με το παρόν έγγραφο όλα τα Απαλλασσόμενα Πρόσωπα, όπως ορίζονται στο παρόν, από κάθε μορφής ευθύνες για σωματικές βλάβες, υλικές ζημίες ή θάνατο, ανεξαρτήτως αιτίου (τα αίτια περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται σε αμέλεια των Απαλλασσομένων Προσώπων, είτε έμμεση είτε άμεση). ΕΧΩ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΠΛΗΡΩΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ, ΤΗΝ ΔΙΑΒΑΣΑ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΑ ΠΛΗΡΩΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΨΩ .